Windykacja

Skuteczna windykacja należności może rozwiązać problemy przedsiębiorców funkcjonujących na rynku. Straty spowodowane przez działalność nierzetelnych kontrahentów, nie płacących terminowo faktur za odebrany towar lub wykonane usługi zakłócają płynność finansową firmy. Czytaj dalej

Reklamy

Roszczenia – definicja i rodzaje roszczeń windykacyjnych

Roszczenia – to sposób ochrony prawnej własności poprzez system roszczeń, który przysługuje właścicielowi należności lub nieruchomości w przypadku naruszenia podstawowych, przysługujących mu praw. Ochrona petytoryjna gwarantowana jest przez dwa rodzaje roszczeń – windykacyjne i negatoryjne.

Roszczenie windykacyjne
Może nastąpić tylko wtedy, kiedy zostaną spełnione dwa warunki: rzecz dotyczy żądania wydania rzeczy i gdy roszczenie wynika z prawa własności. Uprawniony do wystąpienia z roszczeniami jest właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty lub dzierżyciel. Czytaj dalej

Prawidłowe Doręczenie

Istotne znaczenie dla tempa procesu i dla obrony stron mają przepisy regulujące prawidłowość doręczeń pism sądowych. Zasadą jest, że dane pismo wywiera skutek dopiero po jego doręczeniu. Zapoznanie się odbiorcy z treścią pisma nie ma znaczenia. Pismo powinno być doręczone zgodnie z przepisami oraz w taki sposób, aby adresat mógł (miał możliwość, z której nie musi korzystać) zapoznać się z jego treścią. Najczęstszą formą doręczeń jest doręczenie przez pocztę. Dla osoby prawnej bądź też organizacji, która nie ma osobowości prawnej, pisma doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentacji przed sądem lub pracownikowi upoważnionemu do odbioru pism. Pisma procesowe dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru sądowego doręczane są na adres podany w rejestrze, chyba, że podano osobny adres dla doręczeń. Strony i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie adresu; w razie zaniedbania tego obowiązku sąd pozostawia pismo w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Czytaj dalej

Co robić gdy przychodzi komornik

Kiedy polubowne rozwiązania sporu nie przynoszą efektu sprawa kierowana jest do sądu który wydaje wyrok, a następnie do komornika. Taka egzekucja polega najczęściej na zajęciu rachunku bankowego jednak uzależniona jest to od posiadania odpowiednich środków na koncie. Innym sposobem jest egzekucja z wynagrodzenia o pracę, tutaj należy pamiętać że część środków podlega ochronie i komornik nie może zająć całej wypłaty dłużnika – innym przypadkiem są umowy o dzieło przy których komornik może zająć całość wynagrodzenia. Komornik może także zając ruchomości (samochód lub sprzęt RTV) lub nieruchomości (dom czy mieszkanie) należące do dłużnika.

Firmy upominają się o należności

Z badań wynika że coraz więcej firm upomina się o niezapłacone faktury. W pierwszym kwartale ubiegłego roku większość badanych nie podejmowała działań, jeśli opóźnienie wynosiło 30 dni. Obecnie dla 3/4 firm termin widniejący na fakturze stanowi sygnał, by po jego upływie od razu upomnieć się o zapłatę. Podstawowym działaniem w przypadku opóźnienia w płatnościach są telefony oraz maile, coraz więcej firm korzysta również z dodatkowych zabezpieczeń i sprawdza wiarygodność kontrahenta w bazach dłużników. Dużo więcej firm korzysta z usług windykacyjnych.

opoznienia-w-platnosciach-infografika

Zbieg egzekucji

Zbieg egzekucji to sytuacja w której kilku różnych komorników ubiega się o te same prawa majątkowe / rzeczy dłużnika. Do takich sytuacji dochodzi stosunkowo często gdyż problemy finansowe dłużników u których dochodzi do egzekucji są mocno rozwinięte. W przypadku kiedy następuje zbieg egzekucji sądowej z administracyjną organ egzekucyjny i komornik wstrzymują czynności i przekazują akta sądowi rejonowemu w celu rozstrzygnięcia który organ egzekucyjny ma dalej prowadzić sprawę. Przyjmuje się, że ingerencja sądu nie jest konieczna w przypadku zbiegu egzekucji prowadzonej przez organ egzekucyjny egzekwujący należność korzystającą z pierwszeństwa zaspokojenia. Co istotne, zbieg egzekucji ma miejsce tylko wtedy, gdy egzekucja dotyczy świadczeń pieniężnych, natomiast w przypadku gdy równocześnie z egzekucją świadczeń pieniężnych prowadzona jest egzekucja świadczeń niepieniężnych, nie mamy do czynienia ze zbiegiem.

Uprawnienia komornika

Jeśli dłużnik nie przejawia woli współpracy z firmą windykacyjną, nie odpowiada na pisma i telefony firma windykacyjna kieruje sprawę do sądu. Sąd wydaje nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności, a wtedy rusza przymusowe ściąganie należności, czyli egzekucja komornicza. Komornik ściąga od dłużnika nie tylko zadłużenie ale także swoje wynagrodzenie w postaci opłaty egzekucyjnej – około 15% wartości długu. Komornik może zająć część wynagrodzenia dłużnika lub emerytury / renty, nakazać zajęcie mieszkania lub zająć sprzęt RTV, AGD czy samochód. Nieruchomości i ruchomości zajęte przez komornika są sprzedawane na aukcjach publicznych, w drodze licytacji.

Komornikowi nie wolno zająć narzędzi niezbędnych dłużnikowi do pracy zarobkowej (wyjątkiem są tu pojazdy mechaniczne), tak zwanych przedmiotów urządzenia domowego, pościeli, ubrań, czy przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych. Komornik może zająć jedynie połowę pensji, kwota nie obejmuje to zasiłków rodzinnych czy pielęgnacyjnych. Komornik może wykonywać swoją pracę tylko w dni robocze oraz soboty, w godzinach 7.00 do 21.00. Na wykonywanie czynności w innym czasie musi mieć pisemne zezwolenie prezesa sądu rejonowego.